PrintBack

28. august 1949
V ústrety storočnici založenia
Kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Z biografie Matky Alfonzy  Márie Eppinger  napísanej srdcom a majstrovstvom jednej  z jej sestier - sr. Jozefy Márie Perrin vyberáme slová úvodu od superiora kongregácie L. Neppela, ktorý pripomína tento vzdialený rok 1949.
Sestry Matky Alfonzy Eppinger na celom svete slávia  storočnicu založenia Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa...

Pri  príležitosti stého výročia založenia Kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, známej ako niederbronnské sestry vzdávame chválu a vďaku Bohu.
Veď či nemá byť pri tejto príležitosti oslávený predovšetkým Boh v tej, ktorú si ON sám vyvolil na uskutočnenie nádherného a veľkého diela?
Toto dielo založené jednoduchým alsaským dievčaťom Alžbetou Eppinger – rehoľným menom Alfonzou Máriou počas celých sto rokov nieslo nespočetné skutky milosrdnej lásky všade tam, kde bola ľudská bieda najväčšia.
Jeden zo štrasburských biskupov Mons. Ruch nie bezdôvodne nazval Matku Alfonzu Máriu „jedným z najkrajších  kvetov katolíckej alsaskej krajiny“.
Táto biografia je určená predovšetkým sestrám, aby lepšie poznali svoju zakladateľku a v nej samé seba.
„Milé sestry, uvažujte nad sebou podľa jej vzoru – ako v zrkadle. Skúmajte nakoľko sa je podobáte.“
Všetci, ktorí budú čítať túto biografiu spoznajú Božie cesty a účinkovanie i pôsobenie Božej prozreteľnosti, ako Boh prichádza na pomoc trpiacemu ľudstvu vždy a v pravom čase.
                                                                                                                   
Mimoriadne udalosti v živote Alžbety Eppinger privádzali je súčasníkov do rozpakov. Avšak jej dobrá kresťanská výchova, choroby, utrpenia každého druhu, mimoriadne dary a milosti boli vzácnymi činiteľmi, ktorými si Boh poslúžil, aby ju formoval a použil ako nástroj na uskutočnenie svojich plánov. Alžbeta bola bezpochyby osobnosťou a na všetkých, ktorí sa k nej priblížili, zapôsobila, lebo bola vychovávaná v škole Spasiteľa, v škole kríža a pod vedením skúseného  a Božou prozreteľnosťou určeného farára, neskôr superiora kongregácie Jána Dávida Reicharda.

Hádam najvhodnejšie vysvetlenie na toto dielo, ktoré plne zodpovedalo dobe možno nájsť v bohatstve jej vnútorného duchovného života, v jej duchu pevne zakotvenom v kríži Spasiteľa, ktorého nadovšetko milovala, kráčajúc cestou utrpenia v dokonalom odpútaní sa od všetkého pozemského.
Boh bol pre ňu prameňom,  z ktorého čerpala pravé pochopenie pre nedostatky chudobných.
Medzi ľuďmi bola známou svojou obetavosťou a  nezištnosťou, teda čnosťami, ktoré dodnes charakterizujú účinkovanie jej sestier. Duch zbožnosti a jednoduchosti bol Matke Alfonze Márii vlastný a je aj dnes aktuálny všade, kde stretneme jej sestry – pri chorých,  pri podomovom ošetrovaní, v nemocniciach, sirotincoch, školách, v pastorácii.
Preto dnes ďakujeme Bohu, že zachoval tohto ducha a prosíme, aby si kongregácie ňou založené zachovali životnú silu a napredovali.
Skúmajme požiadavky doby, aby sme sa ešte viac než doteraz skláňali nad týmto chorým svetom a podávali mu liečivý prostriedok, ktorý jediný môže uzdraviť – láska k Bohu.
Prajeme si, aby storočnica Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a vzor života Matky Alfonzy Márie niesli v sebe plameň nadšenia za jej ideály. 

 

In: Sr. Jozef M. Perrin, Matka Alfonza Mária, Alžbeta Eppinger 1814-1867, Zakladateľka Kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Alsatia, Colmar 1949.

späť