alfonzamariaeppinger.com

 

 

Aktuality * Modlitba za blahorečenie

 

Založenie kongregácie

Zakúsiť Božiu lásku v kontexte sociálno-politických prevratov 19. storočia znamená, nasadiť život za túžbu človeka po uznaní dôstojnosti, pokoji a šťastí. Tento zámer sledovalo veľa rehoľných spoločenstiev vtedajšej doby.
To platí aj pre prvé spoločenstvo, ktoré zakladá Alžbeta Eppingerová s viacerými mladými ženami v Niederbronne (28. augusta 1849). Zameranie služieb nového rehoľného spoločenstva sa kryštalizuje  práve v prvom nasadení sestier: starosť o chorých v ich domovoch, starosť o deti, byť k dispozícii všetkým, odhliadnuc od ich sociálnych pomerov a náboženskej príslušnosti. Alžbeta Eppingerová, rehoľným menom Matka Alfonza Mária, sa stáva prvou generálnou predstavenou.
Na prosby, ktoré prichádzali z okolitých farností a krajín, vznikajú nové spoločenstvá: vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a Maďarsku.
Rehoľné spoločenstvo sa otvára narastajúcej rozmanitosti potrieb v daných životných pomeroch a kultúrach. V časovom rozpätí 18 rokov sprostredkuje Matka Alfonza Mária mladým ženám z rozličných krajín  svoju silnú túžbu: dať pocítiť  všetkým ľuďom Kristovu lásku – prostredníctvom rozmanitých služieb, ktoré môžu pomôcť zmierňovať biedu.
Poslanie „Sestier Božského Vykupiteľa“ bolo v  roku 1866 potvrdené cirkevnou autoritou.
V júli 1867 zomiera farár Reichard a o niekoľko dní na to – 31. júla 1867 zomiera aj Matka Alfonza Mária. Ostáva jej svedectvo, ktoré je ovocím milosti v srdci, pripraveného prijať Božiu lásku.

1 2 3

Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína