alfonzamariaeppinger.com

 

 

Charizma Matky Alfonzy Márie

 

Matka Alfonza Mária Eppinger, zakladateľka Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa, je priťahovaná kontempláciou Pánovho utrpenia a kríža s osobitnými milosťami už od ranného detstva, z ktorých čerpá silu pri dosahovaní dokonalosti pod vedením farára Jána Reicharda až do smrti.

Rastie v zjednotení s Bohom, uteká pred hriechom, duchovne sa formuje, dáva sa neustále viesť a živí v sebe veľkú dôveru v Božie milosrdenstvo.
Vďaka silnému charakteru a veľkodušnosti prekonáva skúšky každého druhu, hlavne choroby. Jasne počuje vnútorne volanie založiť kongregáciu. Bezvýhradne  sa odovzdáva Ježišovi. Takáto pohnútka ju vedie k úplnému súhlasu s Kristom. „Nežijem už aj, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20).

 

Táto intuícia sa stáva základom diela, ktoré má slúžiť ošetrovaniu chudobných chorých v ich domovoch a vôbec má slúžiť chudobným bez rozdielu. Jednoducho žiari v nej ovocie Ducha Svätého.
Pán zdokonaľuje vnútornú krásu svojej pokornej služobnice, ktorá sa bez prestania modlí za to, aby čo najlepšie  poznala Božiu vôľu. Vždy vie zjednotiť prácu s modlitbou. Jej heslom je: O tajomstve vykúpenia meditovať, z neho žiť a iným pomáhať nájsť prístup k tomuto tajomstvu.

Hľadiac na život a dielo zakladateľky Alfonzy Márie Eppinger javí sa nám ako osoba aj keď nevzdelaná, ale múdra; obdarovaná milosťami a mystickými skúsenosťami, veľmi vyrovnaná, pokojná a energická.

Láska zakladateľky koná pre chudobných, pre ľudí na okraji spoločnosti, pre ľudí bez prístrešia, ale predovšetkým pre chorých, ktorým zasvätí celý svoj život, svoje početné diela a svoju bezhraničnú dôveru v Božiu Prozreteľnosť. Jej život povzbudzuje k obdivu mnohých veriacich aj neveriacich.
Stáva sa veľkodušným svedkom svojej doby a vzácnym  Božím nástrojom.

Mons. Andrea Räss, štrasburský biskup v Prvých pravidlách v úvode hovorí:
„A preto si Boh v každom čase volí na uskutočnenie najväčších diel najnenápadnejšie prostriedky, aby zahanbil pýchu ľudí, tak aj na uskutočnenie svojich úmyslov, čo sa týka  tejto rehole, poslúžil si jednou slabou a pred svetom neznámou, ale jemu milou pannou.
Prečo táto rehoľa je zriadená ku cti Božského Srdca Ježišovho a  Najsvätejšieho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, je zrejmé. Dcéry Božského Vykupiteľa si majú uctievať tieto Najsvätejšie Srdcia  predovšetkým napodobňovaním dobročinnosti voči núdznym, čo je vlastne ich najkrajšie uctenie. A skutočne, kde nájdeme srdce, ktoré bolo milosrdné voči chorým a núdznym, keď nie v Božskom Srdci Ježišovom? Len otvorme evanjelium, potom nájdeme každý krok Božieho Syna označený dobročinnosťou voči chudobným a utláčaným. Jediné slovo núdzneho alebo jeho príbuzných stačilo, aby sa pohlo súcitné Ježišovo Srdce. „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť!“ povedal mu malomocný. Ježiš mu hneď odvetil: „Chcem, buď čistý!“ [Mt 8, 2-3] „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí“ povedal mu stotník z Kafarnauma. Ježiš mu odpovedal: „Prídem a uzdravím ho.“ [Mt 8, 6-7]  A pomohol ešte tisícom iných bez toho, aby po prednesení svojich prosieb museli dlho čakať.
Prorok Izaiáš uviedol obdivuhodnú pomoc chudobnému chorému ako jeden z poznávacích znakov, podľa ktorých možno spoznať Mesiáša: „Povedzte malomyseľným: ,Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás.‘ Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá“ (Iz 35, 4-6).
Na túto predpoveď sa odvolal aj Ježiš, keď povedal Jánovým učeníkom, keď sa ho prišli opýtať či je to on, čo má byť poslaný: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Mt 11, 4-5).
Rovnako teda ako sa Ježiš dal spoznať, že je prisľúbený Vykupiteľ účasťou na obdivuhodnej a činnej láske k blížnemu, taktiež chce, aby bola činná láska poznávacím znamením, podľa ktorého poznajú jeho učeníkov: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Božské Srdce Ježišovo má byť vzorom, podľa ktorého sa majú formovať srdcia jeho nasledovníkov. On je milosrdný Samaritán, na príklad ktorého nás sám upozorňuje a dodáva: „Choď a rob aj ty podobne!“ [Lk 10, 37] 
Po Božskom Srdci Ježišovom niet iného milosrdnejšieho srdca, než Najsvätejšie a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, pod ktorým počala Božieho Syna a počas deviatich mesiacov ho nosila. Medzi inými príkladmi účinného súcitu, ktoré nám dala svätá Božia Matka počas svojej pozemskej púte, bol aj ten na svadbe v Káne Galilejskej. Videla núdzu, v ktorej boli ľudia kvôli nedostatku vína;  pohnutá súcitom povedala svojmu Božskému Synovi: „Nemajú vína.“ [Jn 2, 3]  Odvtedy, čo má Mária ako Kráľovná neba účasť na sláve svojho Syna, milióny ľudí  kresťanského sveta na jej príhovor obdržali pomoc v chorobe a v trápení. Na všetkých miestach veriaci vyznávajú, že Máriino Srdce je po Božskom Srdci Ježišovom najšľachetnejšie a najdobročinnejšie Srdce. Preto ju aj Cirkev nazýva Matkou milosrdenstva, Útechou zarmútených, Uzdravením chorých a Pomocnicou kresťanov. A tak nasledovať túto Matku milosrdenstva v ustavičnom milosrdenstve nemôže byť pre ňu ničím iným, než jej najvyšším zaľúbením.
Nakoniec si rehoľa Dcér Božského Vykupiteľa zvolila za svojich patrónov svätého Alfonza de Liguori a svätú Teréziu Avilskú, aby si na ich príhovor a pod ich ochranou neustále zachovala pravého rehoľného ducha; pretože obaja svätí sú známi tým, že rehoľné spoločnosti, ktoré boli nimi založené, celkom obnovili, a pretože obaja svätí boli s veľkou dôverou uctievaní zbožnou pannou, prostredníctvom ktorej Boh chce založiť rehoľu.“

 

späť