alfonzamariaeppinger.com

 

 

Účasť laikov na charizme Matky Alfonzy Márie

 

Postavenie členiek „Duchovnej Rodiny“
a Sestier Kongregácie Božského Vykupiteľa

 

Členky „DR“

Sestry kongregácie

 

 

Kto?

Každý pokrstený kresťan, laik, ktorý prejaví prianie  mať účasť na duchovnej skúsenosti Matky Alfonzy Márie, pripojením sa ku Kongregácii Sestier Božského Vykupiteľa

Katolíčka, ktorá zložila rehoľné sľuby žije podľa nariadení Cirkvi a Konštitúcií Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa

 

 

Cieľ

Odpovedajú na volanie, ktorého sa dostáva každému pokrstenému, žiť a ohlasovať evanjelium v Cirkvi so svojimi bratmi a sestrami – podľa zvoleného životného stavu –
opierajúc sa pritom o príklad
Matky Alfonzy Márie

Nasledovať Krista a žiť evanjelium v radikálnom zaangažovaní celého života prostredníctvom rehoľného zasvätenia  v kongregácii,  založenej Matkou Alfonzou Máriou a schválenej Cirkvou

 

 

 

 

Ako?

1.) Duchovnému rastu má slúžiť pevný program života, ktorý sa bude živiť modlitbou a prijímaním sviatostí a prostredníctvom bratskej a sesterskej služby bude vydávať svedectvo blížnym vo svojom okolí
2.) Stretnutia v skupinách slúžia k duchovnému prehĺbeniu a obohateniu a k formácii v duchu Matky Alfonzy Márie
3.) Stretnutia sa konajú po dohode s kongregáciou
4. Členky sa venujú aktivitám podľa svojich možností

Rehoľné zasvätenie podľa nariadení Cirkvi obsahuje následovné:

  1.) záväzky rehoľných sľubov
  2.) spoločný život
  3.) služba a poslanie  podľa zamerania kongregácie

Všetky záväzky žijú  sestry v súlade s Konštitúciami  Sestier Božského Vykupiteľa a posilňujú ich intenzívnym duchovným životom s Kristom, Vykupiteľom.

 
Prijatie

Podľa Štatútu Duchovnej rodiny SDR

Podľa noriem Cirkvi a konštitúcií: postulát, noviciát, dovolenie zložiť rehoľné sľuby.

 

Záväzky

Etapy podľa Štatútu ako jednotlivci.
Záväzok nie je časovo limitovaný.

Podľa noriem Cirkvi a konštitúcií pevne stanové etapy pre

  1.) noviciát
  2.) dočasné sľuby
  3.) doživotné sľuby

 

 

Povinnosti

   1.) dbať na povinnosti 

        kresťanského života podľa    
        životného stavu
2.) dbať o ďalší rast vo viere
3.) účasť na živote Cirkvi  (farnosť, diecéza)
4.)záujem o život a dejiny kongregácie, aby  členovia  duchovne  vyžarovali

   1.) zodpovednosť za charizmu a

jej životnú silu
2.) vernosť voči povinnostiam na osobnej a spoločenskej úrovni
3.) podľa konštitúcií pevne stanovené práva a povinnosti  na všetkých úrovniach (miestnej, provinciálnej, generálnej úrovni)

 

Finančná úroveň

Žiadne vzájomné  záväzky medzi členmi kongregácie a členmi Duchovnej rodiny.
Účasť na pomocných akciách  podľa vlastného úsudku a podľa vlastných možností.

Spojenie všetkých dobier a všetkých rezerv do jedného celku.
Úplná odovzdanosť a závislosť vo vnútri kongregácie. 

 

Právne usporiadanie

Právne záväzky medzi Duchovnou rodinou a Kongregáciou SDR (vzťahy, zodpovednosti, účasť na živote kongregácie) sú podľa Štatútu Duchovnej rodiny a Konštitúcií Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa.

 

 

späť