alfonzamariaeppinger.com

 

 

hra

 

S ALŽBETOU KU KRISTOVI

   1.Narodenie Alžbety Eppingerovej
   Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 v mestečku  Niederbronn vo Francúzsku, v kresťanskej rodine. Bola  najstaršou dcérou z 11 detí.
   Posuň sa vpred o toľko políčok, aké číslo má deň  tvojho narodenia.  

   2. Krst Alžbety
   Hneď na druhý deň 10. 9. 1814 ju rodičia dali pokrstiť a  zverili ju pod ochranu svätej Alžbety.
  Posuň sa o 10 políčok ak vieš, kedy si bol pokrstený, ak nevieš, ostaň stáť na mieste.  

  3. Mama učí Alžbetu modliť sa
  Alžbeta sa učí od mamy zopnúť rúčky, kľaknúť si a opakovať mená Ježiš a Mária. Už trojročná odrieka modlitbu „Zdravas Mária“, neskôr aj „Anjel Pána“ a Verím v Boha. Je pri tom veľmi šťastná.
  Posuň sa o 7 políčok, keď si spomenieš na prvú modlitbu, ktorú si sa naučil.  

  4. Modlitba s rodičmi
  Viera v rodine Eppingerovcov je živá. Nikdy nevynechajú spoločnú modlitbu.
  Posuň sa o toľko políčok, koľkokrát si sa tento týždeň modlil s niekým spoločne.  

  5. Alžbeta počúva životopisy svätých
  Často navštevuje tetu, ktorá jej veľmi rada číta o svätých. Alžbeta pozorne počúva, aj ona sa chce stať svätou.
  Posuň sa o 10 políčok, ak vymenuješ 2 svätcov svojej krajiny.  

  6. Alžbeta hovorí svojim kamarátkam o Bohu
  Keď sa hrá s deťmi, občas hru preruší a rozpráva im o Bohu. Robí to tak oduševnene, že to aj ich prenikne a naplní radosťou.
  Posuň sa o toľko políčok, koľkým ľuďom si tento týždeň hovoril o Bohu.  

  7. Alžbeta v škole
  V tej dobe začali deti chodiť do školy ako deväťročné. Alžbeta nebola veľmi nadanou žiačkou. Naučila sa len čítať a podpísať sa. Ale hodina náboženstva ju veľmi zaujímala.
  Posuň sa o toľko políčok, koľkokrát si mal tento mesiac v ruke Katechizmus, YOUCAT, alebo inú náboženskú literatúru.  

  8. Prvé sväté prijímanie Alžbety – 13. apríl 1828
  Prijať Eucharistiu v jej dobe je možné až štrnásťročným. Alžbeta túžobne čakala túto chvíľu a po prijatí Ježiša bola veľmi šťastná. V jej srdci zneli slová: „ Ježiš, celá sa ti odovzdávam, už nikdy ťa nechcem uraziť hriechom...“ Na prvé sväté prijímanie ju pripravoval farár Dávid Reichard, za ktorého v ten deň tiež veľmi vrúcne prosila.
  Posuň sa o 13 políčok, ak vieš meno kňaza, ktorý bol pri tvojom prvom svätom prijímaní.  

  9. Alžbeta sa modlí svätý ruženec
  Alžbeta pomáha rodičom doma i na poli. S ružencom v ruke kráča za vozom, ktorý otec vedie do vinice, kde treba dlho pracovať. Stále chce žiť v Božej prítomnosti, preto prosí: „ Pane, daj, aby som na teba neprestajne myslela.“
  Posuň sa o 5 políčok, ak vymenuješ tajomstvá jedného svätého ruženca.  

  10. Túžba ísť do kláštora
  Keď dovŕši šestnásty rok, povie rodičom o svojej túžbe zasvätiť sa Bohu a prosí ich, aby jej dovolili ísť do kláštora. Rodičia to nedovolia. Sú veľmi chudobní a majú veľa detí, potrebovali jej pomoc pri práci a pri opatere jej mladších súrodencov.
  Posuň sa o 8 políčok, ak vymenuješ aspoň 2 rehoľné spoločenstvá v tvojej krajine.  

  11. Choroba
  Mladá Alžbeta ochorela. Počas dlhej choroby sa stále viac spájala s trpiacim Spasiteľom. Pán farár jej prináša sväté prijímanie a posilňuje svoju farníčku.
  Posuň sa o 5 políčok, ak poznáš aspoň jedného patróna chorých.  

  12. Alžbeta pomáha rodičom
  Po troch rokoch choroby sú rodičia veľmi radi, že sa dcéra opäť môže podieľať na práci v domácnosti. Snaží sa svedomito a usilovne robiť všetko, čo je potrebné.
  Posuň sa o 9 políčok, ak povieš 3 práce, s ktorými pomáhaš doma.  

  13. Návšteva otca biskupa Rässa
  Vo veku 27 rokov Alžbeta znovu ochorie. Počas choroby sa jej vnútorný život prehlbuje. Dokáže poradiť aj iným a ľudia za ňou radi prichádzajú. Navštívi ju aj sám biskup. Rozpráva sa s ňou a vidí, že Alžbeta je naozaj úzko spojená s Bohom, ktorý jej dal mimoriadne dary. Biskup má k nej veľkú úctu a bude ju vždy ochraňovať.
  Posuň sa o 5 políčok, ak vieš meno biskupa vašej diecézy.  

  14. Alžbeta počúva Ježiša čo od nej žiada
  Alžbeta veľmi túži po tichu kláštora. Boh jej postupne zjavuje svoju vôľu: „Vyvolil som si ťa, aby si založila novú kongregáciu. Je to moje dielo! Práve pre tvoju jednoduchosť chcem cez teba prejaviť moje milosrdenstvo.“
  Posuň sa o 3 políčka, ak si pamätáš, čo od teba očakáva Boh.  

  15. Alžbeta odchádza z rodičovského domu do „Kláštoríka“
  28. 8. 1849 definitívne odchádza z rodičovského domu. Štyri priateľky, ktoré sa spolu s ňou chcú zasvätiť Bohu, ju už čakajú v novom domove. Alžbeta je šťastná, ale má aj bázeň pred veľkou zodpovednosťou. Pán ju vnútorne upokojí a uistí, že On bude stále s ňou.
  Posuň sa o 7 políčok, ak si už bol v nejakom kláštore /môžeš povedať aj v ktorom/.  

  16. Nové meno a rehoľné rúcho
  Alžbeta ako 35 ročná prijíma v kláštornej kaplnke prostredníctvom abbého Reicharda rehoľné meno – sestra Alfonza Mária - a rehoľné rúcho. Je oficiálne menovaná za predstavenú a o sestry sa stará ako matka.
  Posuň sa o 4 políčka, ak vieš rehoľné mená dvoch sestier, ktoré patria do jej rehole.  

  17. Úcta ku kňazovi
  Od detstva jej rodičia vštepili veľkú úctu ku kňazom. Po jej boku skoro celý život stál farár Dávid Reichard, ktorý jej v duchovnom raste pomáhal a usmerňoval ju. Boh jej často prostredníctvom neho ukazoval svoju vôľu. Túto prijímala s ochotnou poslušnosťou.
  Posuň sa o 5 políčok, ak si spomenieš, kedy si naposledy pozdravil kňaza.  

  18. Alfonza Mária vidí veľkú chudobu vo svojom meste
  Na sviatok svätej Terézie po prvýkrát klope ľudská bieda na dvere kláštora. Dve postulantky hneď idú k chorej žene a ochotne jej pomáhajú. Alfonza Mária sa ponáhľa za nimi, nesie čistú bielizeň a sama prezlečie posteľ. Chorej pomáhajú niekoľko dní a i nocí na ich veľkú radosť sa jej vracia zdravie.
  Posuň sa o 5 políčok, ak si za posledný mesiac pomohol nejakému chudobnému.  

  19. Alfonza Mária pomáha všetkým bez rozdielu vierovyznania
  Do „Kláštoríka“ klope zakrátko istá žena a v slzách prosí o pomoc pre svojho ťažko chorého manžela. Ide o protestantskú rodinu. Všetci sú veľmi prekvapení, keď ich sestry neodmietnu. Matka Alfonza Mária pomáha všetkým bez ohľadu na vierovyznanie.
  Posuň sa o toľko políčok, koľko iných vierovyznaní vieš vymenovať.  

  20. Sestry v „Kláštoríku“ varia pre chudobné deti
  V „Kláštoríku“ sýtia 25 chudobných detí, ktoré denne pred začiatkom vyučovania dostanú teplú polievku s chlebom a napoludnie obed. Deti, ktoré to potrebujú, dostanú aj oblečenie. V „Kláštoríku“ nie je nikdy nadbytok a napriek tomu vždy nasýtia a zaodejú každého.
  Posuň sa o 5 políčok, ak povieš recept na nejaké jedlo.  

  21. Alfonza Mária skladá rehoľné sľuby
  2. januára 1850 sestra Alfonza Mária skladá rehoľné sľuby v prítomnosti kňaza Reicharda, ktorý ju duchovne vedie od jej deviatich rokov.
  Posuň sa o 6 políčok, ak vymenuješ 3 rehoľné sľuby.  

  22. Alfonza Mária vidí potreby doby a okolia
  Kongregácia sa vzmáha veľmi rýchlo. Sestry odchádzajú na nové pôsobiská v skupinkách po tri až štyri. Zakladateľka ich väčšinou odprevádza osobne. Všade ich prijímajú s otvoreným srdcom a náručím.
  Posuň sa o 8 políčok, ak vymenuješ aspoň 4 krajiny, kde žijú sestry matky Alfonzy Márie.  

  23. Alfonza Mária prosí sestry, aby sa počas cesty ku chorému modlili za jeho dušu
  Alfonza Mária zdôrazňuje potrebu modlitby. Základnou a najdôležitejšou úlohou zasvätenej duše je privádzať ľudí k Bohu. Nedá sa to bez hlbokého kontaktu s ním v modlitbe.
  Posuň sa o 9 políčok, keď si sa za posledné dva týždne modlil za chorého.  

  24. Radosť v Pánovi
  Matka Alfonza Mária žila v úzkom spojení s Pánom. Vo svojom vnútri prežívala veľkú radosť zo života s Bohom. Chcela, aby aj iní okúsili pravé šťastie. K radosti povzbudzovala aj sestry, aj všetkých s ktorými sa stretávala.
  Posuň sa o 10 políčok, ak ti to urobí radosť a skús za to v radosti poďakovať.  

  25. Alfonze Márii záleží na starostlivosti o chorých v ich domovoch
  Prvoradou úlohou jej sestier je podomové ošetrovanie chorých. Keď to však vyžaduje potreba, ujímajú sa i opustených detí a iných trpiacich.
  Posuň sa o 3 políčka, ak si za posledný mesiac bol navštíviť nejakého chorého.  

  26. Matka Alfonza Mária v ťažkostiach
  Aj keď si ju mnohí vážia, nájdu sa aj tí, ktorí ju kritizujú a ohovárajú. Skutoční Boží priatelia bývajú aj takto skúšaní. Už v útlom detstve si zamilovala kríž a utrpenie. Ostáva teda pokojná a vyrovnaná, i keď ju očierňujú.
  Posuň sa o 7 políčok, ak si sa už modlil za svojich nepriateľov a tých, čo ti ubližovali.  

  27. Dôležitosť horlivosti pri záchrane duší
  Sestry sú pripravené na všetko, aj keď to niekedy vyžaduje veľké hrdinstvo. Matka Alfonza ich povzbudzuje: „...Drahé sestry, pre záchranu nesmrteľných duší urobte všetko! Aj napriek vyčerpanosti a znechuteniu sa nedajte odradiť...!“
  Posuň sa o 6 políčok, ak si sa v poslednom období pomodlil za zomierajúcich, za hriešnikov a spásu duší.  

  28. Alfonza Mária posiela sestry ošetrovať ranených
  Keď vypukla vojna na Kryme, vláda sa obracia na niederbronnské sestry so žiadosťou, aby išli ošetrovať ranených vojakov priamo na front. V kruhu obyvateľstva získali tým veľké uznanie.
  Posuň sa o 12 políčok, ak si sa za posledný mesiac modlil za pokoj vo svete.  

  29. Alfonza Mária neprestáva vo svojom poslaní a vždy vidí potreby druhých
  Láska Alfonzy Márie k blížnym je nevyčerpateľná. Napriek vlastnej únave a chorobe ide navštíviť chorú matku istého kňaza, ktorú to veľmi posilní a povzbudí.
  Posuň sa o 6 políčok ak povieš, že si prekonal sám seba.  

  30. Stretnutie so svojím Pánom
  53 ročnú Matku Alfonzu Máriu choroba pritlačí na lôžko, z ktorého už nevstane. Dňa 31. júla 1867, Ten, pre ktorého žila a ktorému v chorých a chudobných slúžila, ju natrvalo prijíma do večnej blaženosti.
  Nech ťa poteší aj táto tvoja cesta k cieľu tejto hry a príklad ctihodnej MAM nech ťa povzbudí do ďalšieho života v horlivosti a láske k Bohu i blížnym.  

 • Táto spoločenská hra stavia na dôvere účastníkov hry, keďže niektoré odpovede sa nedajú skontrolovať :).
 • Pri väčšom počte ľudí možno hru „urýchliť“ a urobiť ešte zaujímavejšou tým, že súťažiť medzi sebou nebudú jednotlivci, ale malé skupinky. Ak sú takto pri zadaní jednej úlohy viacerí spoločne, dáme možnosť vyjadriť sa osobne vždy každému a súčet odpovedí môže posunúť skupinu rýchlejšie k cieľu.
 • HRA nás chce pozvať:
  - k lepšiemu poznaniu osobnosti ctihodnej MAM
  - k nasledovaniu jej života v konaní čností
  - k živému spoločenstvu v radosti a dôvere pri samotnej hre. :)

   

  hra

  S vďakou pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia našej ctihodnej Matky Alfonzy Márie pripravili jej sestry SDR.

  NA STIAHNUTIE
  Hra s MAM - obrázok
  Hra s MAM - text

 •  

  späť