alfonzamariaeppinger.com

 

 

 

Logo jubilea Logo jubilea


1. Ježiš je odsúdený na smrť

„Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!“ Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.“ (Mk 15, 3-5)

Ustavične mi v ušiach znejú slová, ktoré kňaz na náboženstve povedal o Ježišovom utrpení v Olivovej záhrade: „Pozrite deti, koľko vytrpel Ježiš, náš Spasiteľ, kvôli našim hriechom. Utrpenie je už vtedy kruté, keď niekomu spôsobí pot, no aké musí byť, keď zapríčiní až krvavý pot. Takéto Ježišovo utrpenie spôsobili naše hriechy.“

(Život mladej Alžbety Eppingerovej, str. 23)

 

2. Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Pilát im vydal Ježiša, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž...“
(Jn 19,16-17a)

„S akým úmyslom sme prišli do kláštora? Či nie na to, aby sme nasledujúc náš Božský predobraz niesli kríž? Kríž obety a odriekania? A či je niečo záslužnejšie, nepostrádateľnejšie, ako kríž – každý deň odumierať sebe?“

(Príhovory MAM, str. 16)

 

3. Ježiš padá prvýkrát pod krížom

„Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.“ (porov. Iz 53,6)

„Keď sme padli, ponáhľajme sa spoznať svoje chyby, vyznať ich, obžalovať sa z previnení a opäť sa vzpriamiť.“

(Myšlienky MAM, str. 51)

 

4. Ježiš sa stretáva so svojou matkou

„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka...“ (Jn 19,25a}

Mária, moja milá Matka, zober ma pod svoju ochranu. Matka, chcem byť tvojím dieťaťom, chcem ťa nasledovať v tvojich čnostiach, ale neviem, ako sa mi to môže podariť. Matka Mária, dnes som uvažovala o tvojich bolestiach, pros za mňa, aby som ti nespôsobila žiadnu bolesť.

(Život mladej Alžbety Eppingerovej, str. 40, 43)

 

5. Šimon z Cyrény pomáha niesť Ježišovi kríž

„Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ (Lk 23,26)

„S láskou a dobrotou máte stretať všetkých ľudí, ktorí sú zverení do vašej starostlivosti – pamätajte, že Boh skrz vás slúži pri nich.“

(Myšlienky MAM, str. 43)

 

6. Veronika podáva ručník Ježišovi

„Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred potupou a slinou. Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.“ (Iz 50,6-7a)

Bože, daj mi milosť, aby som ti tiež raz mohla slúžiť ako táto dobrá sestra.

(Život mladej Alžbety Eppingerovej, str. 28)

 

7. Ježiš padá druhýkrát pod krížom

„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.“ (Iz 53,4)

„Pokorne pohliadnite k Bohu, z lásky k nemu prijmite každé uponíženie a ďakujte mu, že smiete preňho trpieť.“

(Príhovory MAM, str. 51)

 

8. Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami

„Šiel za nám veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23,27-28)

"Keď som začula, že niekto niečo hovorí proti jednému alebo druhému, plakala som prosiac Boha, aby zmenil srdcia tých, čo také zlé reči šírili."

(Život mladej Alžbety Eppingerovej, str. 22)

 

9. Ježiš padá tretíkrát pod krížom

„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42)

„A my sa chceme sťažovať, keď nám dá okúsiť niekoľko kvapiek z kalicha svojho utrpenia?„

(Myšlienky MAM, str. 30)

 

10. Ježiša vyzliekajú zo šiat

„Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.“ ( Iz 50,7a)

„Pozri, moja dcéra, aby si panna zachovala svoje srdce čisté, musí si starostlivo strážiť oči, rovnako zapchávať uši a utekať pred zlou spoločnosťou. Čím viac sa panna snaží zachovať si svoju čistotu, tým viac má pritúliť svoje srdce ku mne, stále konať v mojej prítomnosti, vždy dôverne rozprávať vo svojom srdci so mnou.“

(Život mladej Alžbety Eppingerovej, str. 53)

 

11. Ježiša pribíjajú na kríž

„On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53, 5)

Uvažovala som aké hrubé klince museli byť, keď spôsobili také strašné veľké rany.... Keď išli okolo kríža: „Opýtala som sa mamy: „ Prečo teda ukrižovali nášho Spasiteľa?“ Odvetila: „ Dieťa moje, všetko zavinili naše hriechy.“

(Život mladej Alžbety Eppingerovej, str. 14)

 

12. Ježiš zomiera na kríži

„Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha,“ Po tých slovách vydýchol.“ (Lk 23,46)

„Všetky rehoľné sestry, ktoré zachovávajú svoje sľuby, zomrú blaženou smrťou.“

(Myšlienky MAM, str. 66)

 

13. Ježiša skladajú z kríža

„Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.“ (Lk 23, 50-53)

„ Boh požehná, čo poviete v jeho mene. Nebeský príbytok prijme ďalšiu spravodlivú dušu.“

(Myšlienky MAM, str. 45)

 

14. Ježiša pochovávajú

„Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.“ (Jn 19, 40-42)

„Napísané je, že ten, kto sa zaslúži o spásu niektorej duše, zaisťuje si spásu i vlastnej duše.“

(Myšlienky MAM, str. 44)

 
 

späť