alfonzamariaeppinger.com

 

 

 PrintBack

200 rokov narodenia MAM

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej

  Všetkým sestrám a priateľom ctihodnej matky Alfonzy Márie

  Milé sestry a milí priatelia!

  S radosťou sme prijali správu, že 19. decembra 2011 Jeho Svätosť, Benedikt XVI. podpísal dekrét o heroických čnostiach našej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej.

 Táto správa prichádza práve vo chvíli, keď my, jej sestry na celom svete, chystáme oslavu 200-ročného jubilea jej narodenia, ktoré si 9. septembra 2014 chceme pripomenúť slávnostným spôsobom.

Pre nás všetkých - sestry aj laikov - je to veľká udalosť, ktorá si od nás vyžaduje intenzívnu a hlbokú formu prípravy. Veríme, že táto oslava prinesie nám, Cirkvi, spoločnosti a predovšetkým mladým ľuďom na celom svete svoje ovocie.

Všetky sestry troch kongregácií, ktoré pochádzajú zo založenia matky Alfonzy Márie, si pri príležitosti 200-ročného jubilea narodenia zvolia ako tému dôležité aspekty spirituality ctihodnej matky Alfonzy Márie, nad ktorými budú uvažovať a prehlbovať sa v nich.

Téma jubilea „Veľkosť jednoduchého života“ sa bude trojročnou prípravou tiahnuť ako zlatá niť a bude sa nachádzať vo všetkých zložkách slávenia jubilea.
Počas tohto obdobia chceme upevniť našu charizmatickú identitu. Každá sestra nech sa snaží nanovo prežívať svoje poslanie vo vedomí, že tým má účasť na apoštolskom zaangažovaní kongregácie.

 

1. Čas prípravy

Prvá etapa prípravy 2012-2013:

Spoznávanie dejín Alžbety Eppingerovej – ctihodnej matky Alfonzy Márie

Práve v tejto etape sa budeme viac zameriavať na život našej zakladateľky, ctihodnej matky Alfonzy Márie. Podstatné bude spoznávať jej dejiny, jej sociálne prostredie, jej osobu, jej životnú skúsenosť a jej rozhodnutia. V prvej etape prípravy odporúčame zaoberať sa jej osobnosťou. Vieme, že medzi nami už niet nikoho, kto by ešte osobne poznal ctihodnú matku Alfonzu Máriu alebo stretol jej prvé sestry. Preto, ak ju chceme lepšie poznať a lepšie jej porozumieť, musíme čerpať z tých prameňov, ktoré máme k dispozícii.

Dobré poznanie ctihodnej matky Alfonzy Márie je predpokladom hlbšieho porozumenia charizmy, aby sme ju mohli podávať ďalej a tak poukazovať na jej aktuálnosť. Cieľom prípravy má byť získanie nového poznania a nového pohľadu, pretože poznaním jej života, jej spirituality a jej charizmy dáme priestor na rast v láske.

Druhá etapa prípravy 2013-2014:

Spiritualita Ctihodnej matky Alfonzy Márie

Stále viac a hlbšie chceme prenikať do spirituality ctihodnej matky Alfonzy Márie a dať jej v našom živote čoraz väčší priestor. „Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. Celý ich život má byť nasmerovaný podľa tohto božského vzoru. Jeho Duch ich má celkom oživovať a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách a skutkoch, aby každá sestra mohla povedať s apoštolom: "Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus" (Gal 2, 20), aby sa tak v celom jej bytí zjavoval život Ježiša Krista“ (porov. Prvé pravidlá 1, III). Matka Alfonza Mária z toho žila a podľa toho účinkovala.

Bola ženou, ktorej život bol poznačený bolesťou, chorobou a prácou. O svojom živote nenapísala žiadnu teologickú reflexiu alebo komentár, ani nám nenechala nijaký zápisník. Iba sa snažila svojim sestrám opravdivo sprostredkovať pravého Božieho ducha. Osobne sprevádzala prvé sestry na nové miesta pôsobenia a uvádzala ich do nového spôsobu života. V tomto zmysle chceme v obidvoch etapách usporiadať podujatia na viacerých úrovniach.

2. Oslavy 200-ročného jubilea narodenia

Nasledujúce roky sa budú niesť v znamení intenzívnej vnútornej prípravy a vyvrcholia jubilejnými slávnosťami v generálnom materskom dome v Oberbronne.
Všetky sestry sú pozvané vydať sa na cestu duchovnej a apoštolskej obnovy. Dajme sa osloviť podstatou posolstva našej zakladateľky. Totiž jeho aktuálnosť nás bude pobádať k úsiliu podávať ďalej ľuďom dneška to, čo sme od našej zakladateľky prijali.

3. Modlitba k 200-ročnému jubileu narodenia Ctihodnej matky Alfonzy Márie

Nebeský Otče,
ctihodná matka Alfonza Mária
bola vnímavá na dary Ducha Svätého
a vo svojom živote sa nechala fascinovať krížom.

Otvorená znameniam doby
bola pre všetkých trpiacich
znakom tvojej lásky.

Ježišu, buď naším vodcom na cestách priateľstva
s tebou,aby sme v tajomstve kríža aj my objavili
zmysel života a prameň pravej radosti.

Duchu Svätý, oduševňuj nás,
aby sme uvedomelejšie šli
po ceste prípravy na toto jubileum.

Pomôž nám veľkodušne
odpovedať na povolanie,
ktoré sme od teba dostali ako dar,
aby sme vo všednom živote
budovali spoločenstvo
a s nadšením spolupracovali
na diele vykúpenia
ako aj na vytváraní civilizácie lásky.

Daruj nám milosť vytrvalosti,
aby sme žili
ako naša ctihodná matka Alfonza Mária,
evanjeliovým štýlom v duchu blahoslavenstiev
a vedené Máriou, Matkou Vykupiteľa
sme sa jedného dňa mohli spolu s tebou
tešiť v nebi. Amen.

Intenzívnou prípravou na toto jubileum narodenia zakladateľky sa viac otvoríme tajomstvu vykúpenia. ctihodná matka Alfonza Mária nech je pre nás naďalej naším vzorom a našou sprievodkyňou, aby sme tak ako ona, všetkým ľuďom pomohli zakúsiť vykupujúcu Kristovu lásku (porov. M. Nagel, Životné pramene kongregácie).

Očakávame od toho aj hlboké spojenie medzi všetkými sestrami - roztrúsenými po celom svete, aby sme v našej spoločnej misii naďalej plné radostnej nádeje pokračovali a dokázali „vo všetkom, vždy a všade vidieť Boha, len Boha samého“ (ctihodná matka Alfonza Mária) a prinášali Boha trpiacim a hľadajúcim ľuďom dneška.

Ctihodná matka Alfonza Mária nás prostredníctvom svojich vízií určitým spôsobom pobáda, aby sme tak ako ona preberali zodpovednosť za Cirkev i spoločnosť a v rôznorodosti našich darov podľa jej príkladu dnes žili.

 

V sesterskej láske s vami spojená pozdravuje

 

Rím, 2. január 2012

Sr. Katarína Krištofová

SDR vedúca projektu Jubilea

 

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej

 

späť