alfonzamariaeppinger.com

 

 

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia
ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej

 

  Slávenie 200. narodenín ctihodnej matky Alfonzy Márie

200 rokov narodenia MAM

 

Veľkosť jednoduchého života

 

  Milé spolusestry, členky Duchovnej rodiny,spolupracovníci a milí priatelia!

Od 9. septembra 2012 pracujeme už druhý rok na príprave dvestého výročia narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie.

Je to rok, v ktorom sa intenzívnejšie zaoberáme životom a dejinami Alžbety Eppingerovej, matky Alfonzy Márie – osobne, v spoločenstve, s laikmi a vo všetkých našich činnostiach.

Charizma a spiritualita matky Alfonzy Márie si od nás vyžaduje v dnešnom globalizovanom svete obnovenú inkulturáciu a stálu aktualizáciu.

V pracovnej mape sme vám pripravili ponuky, ktoré vám môžu byť užitočné, aby ste si slávnosť jej narodenín a podujatia na rôznych úrovniach mohli dobre naplánovať.

Navrhujeme vám, pripraviť v každej provincii zodpovedajúci program a koordinovať ho s vašimi spoločenstvami v provincii/regióne/delegácii.

Tretí rok prípravy bude prebiehať od 9. septembra 2013 a skončí 7. septembra 2014.

V treťom roku prípravy 2013-2014 bude ťažiskovým bodom

SPIRITUALITA MATKY ALFONZY MÁRIE.

Naším prianím je, aby sme takto obnovené mohli našu spoločnú misiu v nádeji a v radosti viesť ďalej.

K dispozícii máte Kalendár, ktorý nás pri tomto slávení na celom svete spája.

Ďalšie možné iniciatívy:

 2013-2014
 - Duchovné cvičenia, Dni duchovnej obnovy, modlitbové večery a ďalšie duchovné     aktivity.
 - Dni otvorených dverí v spoločenstvách
 - Sociálne iniciatívy – spolupráca s laikmi na celom svete
 - «Fórum» rodín v rôznych provinciách/regiónoch a delegáciách
 - Kultúrne podujatia: výstavy, hudobné večery, literárne pásma, divadelné hry, Power      Point, videá film atď.
 - Viditeľný znak – šatka, ktorú budú mať všetky sestry počas jubilea. Ďalej:      pohľadnice, záložky do knihy, perá.
 - Nástenný  obraz  s  prameňom,  ktorý  preteká  všetkými  krajinami   (vychádzajúc      a končiac v materskom dome v Oberbronne).
 - Partnerské kontakty medzi spoločenstvami v rôznych krajinách - predovšetkým      medzi mladými sestrami.
 - Príhovory, prednášky a homílie biskupov, kňazov a laikov o matke Alfonze Márii      pozbierať a dať k dispozícii Komisii na prípravu 200. jubilea narodenia MAM
 - Plánovanie pútí do Niederbronnu a Oberbronnu pre sestry a laikov – v dobrom     časovom predstihu sa prihlásiť generálnemu vedeniu v Oberbronne.

   09. september 2013
 Otvorenie jubilejného roka na úrovni kongregácií          
         Vďakyvzdanie: slávnostná bohoslužba v spoločenstvách, dni modlitieb

Vyhodnotenie prípravného roka 2012-2013 (krátky Feedback) na úrovní kongregácií

   Rok 2014
 07. september 2014          
         Ukončenie 200. jubilea narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie v Oberbronne

 Analogicky môže každé spoločenstvo/región/delegácia/krajina pripraviť svoj vlastný     program aktivít, so zapojením laických členov, spolupracovníkov, mladých, rodín,     farností a priateľov, aby slávnostné ukončenie 200. jubilea narodením matky Alfonzy     Márie bolo dôstojné.

2. Publikácie

Niekoľko publikácií je v prípravnej fáze. Všetky provincie/regióny/delegácie sú pozvané zostaviť program s obsahom našej spirituality a našej charizmy.

2.1. Pramene
Podľa nového zoradenia dokumenty týkajúce sa osobnosti matky Alfonzy Márie sú v archíve Postulácie kauzy blahorečenia matky Alfonzy Márie v Ríme, kontaktná adresa: www.postulazionemam@libero.it

2.2. Doplniť preklady chýbajúcej literatúry podľa zoznamu (pracovná mapa)

2.3. Biografie matky Alfonzy Márie Eppingerovej

1. Nová biografia matky Alfonzy Márie. Na jej preklade z francúzštiny do nemčiny sa pracuje; obsahuje nové štúdie o matke Alfonze Márii.

2. Hrdinské čnosti matky Alfonzy Márie sú k dispozícii vo francúzštine.

3. Krátka biografia o matke Alfonze Márii bude vydaná vo všetkých jazykoch našich troch kongregácií. Má poslúžiť ľuďom dneška a bude publikovaná na populárno-vedeckej rovine.

2.4. Po stopách matky Alfonzy Márie – jej život – jej cesta viery
Manuál vo všetkých našich jazykoch pre pútnikov na miestach založenia kongregácie a života zakladateľky.

2.5. Spoločný kalendár 2014
Predstaví všetky tri kongregácie, ktoré pochádzajú zo založenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej.

3. Púte do Niederbronnu a Oberbronnu - plánovanie

Púť je dobrou a dnes veľmi cennou formou duchovnej skúsenosti. Miesta založenia majú príťažlivú silu a motivujú nás vrátiť sa k prameňom.

Ďakujeme vám za vaše modlitby, vašu spoluúčasť a spoluúčinkovanie, aby bol čas jubilea naplnený a vydarený. Náš Pán, ktorý je nekonečne dobrý, nech daruje bohatstvo svojho požehnania a svojej milosti všetkým sestrám, spolupracovníkom a priateľom.
Nech v nás roznieti novú radosť a oduševnenie spolupracovať naďalej na diele vykúpenia.

Sestry v spoločenstvách našich kongregácií povzbudzujeme, aby boli oporou v námahach a zázemím modlitby a obety pre tie sestry, ktoré pracujú v apoštoláte medzi chudobnými na tele i na duchu a mladými ľuďmi. V prípravách na toto jubileum máme jedinečnú príležitosť otvoriť dvere našich spoločenstiev a deliť sa so všetkými o bohatstvo charizmy našej ctihodnej zakladateľky.

Vyprosujeme vám, aby výnimočná udalosť, na ktorú sa pripravujeme, sprítomnila ctihodnú matku Alfonzu Máriu ľuďom nášho okolia práve prostredníctvom nás, jej sestier. Toto bude najkrajší spôsob, akým si ju uctíme.

Odporúčame vás a všetkých ostatných, ktorí budú s nami toto jubilem sláviť, pod ochranu a príhovor Panny Márie a svätého Jozefa.

V mene všetkých členiek komisie sestersky s vami spojená

 

 

Sr. Katarína Krištofová

SDR vedúca projektu Jubilea

 

Rím, 19. marec 2013, sviatok svätého Jozefa patróna našich kongregácií

 

 

späť

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia
ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej