alfonzamariaeppinger.com

 

 

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia
ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej

 

  Motto: Veľkosť jednoduchého života

  Slávenie 200. narodenín ctihodnej matky Alfonzy Márie

200 rokov narodenia MAM

 

Rok SPIRITUALITY MAM 2013-2014

1. Po intenzívnom skúmaní života a dejín Alžbety Eppingerovej, matky Alfonzy Márie začíname v tomto jubilejnom 2013-2014 Rok spirituality našej zakladateľky.

Spiritualita matky Alfonzy Márie je jej prežívaný duchovný život, ktorého princípom učila prvé sestry, vďaka vnuknutiam Ducha Svätého. Dnes, našou úlohou je odkrývať tieto princípy a hlboko duchovné motívy zakladateľky, ktoré ju viedli k tejto spiritualite.

Jej spiritualita vychádzajúca z identity, ku ktorej je ako zakladateľka povolaná je štýl života, v ktorom je Boh uprostred a ona sa chce k nemu privinúť celým svojím bytím.

Kristus, Vykupiteľ  je  pre  ňu  stredobod života.  Pohľad  na  kríž  je pritom  smerodajný
a   priťahujúci.  Tento  pohľad  na  kríž  neostáva  pri  utrpení  a  smrti,  ale  vedie  až    k oslávenému Kristovi.

Od detstva jej Boh udelil milosť, že bola preniknutá tajomstvom kríža a v ňom odhalila milosrdnú lásku, ktorou miluje všetkých ľudí. Meditácia o kríži je pre ňu cestou, preto vie prijať kríž a nesie ho.

Teológovia v procese blahorečenia ctihodnej Božej služobnice zdôrazňujú, že v jej duchovnom živote sa jasným spôsobom odráža vplyv spirituality sv. Alfonza de Liguori.

Prvky tejto spirituality sú nasledovné:

  • cítila sa byť nástrojom Božieho milosrdenstva a spolu s ukrižovaným Ježišom sa obetovala za spásu duší;
  • túžila, aby všetci ľudia spoznali Božie milosrdenstvo a aby bolo oslávené jeho meno;
  • pre seba nežiadala nič iné, len pochopiť Božiu vôľu a zveriť sa jeho Božskému Srdcu.

Svoj vzťah k Bohu a k Cirkvi žila úplne novým spôsobom: O tajomstve vykúpenia meditovať, z neho žiť a iným pomáhať nájsť prístup k tomuto tajomstvu a tak predložila svetu nový spôsob ako žiť kresťanský život. Charakteristické aspekty spirituality sú otázkou ducha zakladateľky, vernosti sestier tomuto duchu a plodnosti kongregácií, ktoré dnes vychádzajú z tohto ducha.

2. V skutočnosti prechod k duchu, ktorý oživuje sestry pochádzajúce zo založenia matky Alfonzy Márie je vysvetlený v skúsenosti Božej služobnice ešte pred založením kongregácie. U Alžbety je to praktizovanie kresťanských čností a to hrdinským spôsobom.

To  ju  vlastne  pripravilo  na  založenie,  pričom  sa  stala  Božím   nástrojom  určeným  na sprostredkovanie Božej lásky chorým a chudobným. Spoznáva zmysel hriechu, túži poznať a milovať Boha, poznáva zmysel modlitby. Spontánna modlitba sa u nej stáva formou dialógu a prerastá v stály dialóg s Bohom.

Dôležitou je pre ňu meditácia o utrpení Pána. Túžba zjednotiť sa s Kristom tvorí významný aspekt duchovnej cesty Alžbety. Napriek zmenám okolností, jej duchovný život sa riadi stále rovnakými zásadami.

3.  Tajomstvo  duchovného  života  Alžbety,  neskôr  matky  Alfonzy  Márie  pozostáva  v praktizovaní kresťanských čností. Tri teologálne čnosti Alžbeta praktizuje už od ranného detstva a ducha viery prejavuje spôsobom, ktorý pre jej vek možno nazvať mimoriadnym.

Tohto ducha viery potom prejavuje pri akejkoľvek príležitosti, počas celého svojho života.  Viera  je  u  nej  stála  aj  v čase chorôb.  Vtedy  naliehavo  pokračuje v modlitbe a  v duchovnom živote robí pokroky.

Toto tajomstvo jej duchovného života je sýtené zo živých prameňov teologálnych čností. Žila ich ako nadviazanie osobného vzťahu s Bohom a Ježišom Kristom.

Prirodzene inklinuje k zjednoteniu s Ježišom, preto táto láska má povahu mystickej lásky a prežíva ju úplne.  Spiritualita  matky  Alfonzy  Márie  je preto jasne  teocentrická a kristocentrická.

Jej duchovná skúsenosť spočíva v radikálnosti, presvedčení a vytrvalosti. Žije svoje povolanie, aby vybudovala svoj vzťah s Ním vo všetkých aktivitách života, vkladajúc do tejto reality dary milostí, naplno žité čnosti a život s Cirkvou.

Preto bola schopná so sv. Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). Možno povedať, že jej duchovný život, chápaný ako život v Kristovi, život podľa Ducha Svätého je jej cestou k stále väčšej vernosti.

Cestou,  po  ktorej  ju  tento  Duch  Svätý  vedie  k  stále  väčšej  podobnosti  s  Kristom  v plnom spoločenstve lásky a služby v Cirkvi.

Kardinálne čnosti a morálne čnosti, ktoré charakterizujú duchovný portrét matky Alfonzy Márie sú ako druh kvetu, ktorý vykvitol z teologálnych čností.

Majú v sebe rovnaký znak túžby po dokonalosti ako teologálne čnosti a sú diktované vierou  v  Boha  a  láskou  k  Bohu,   pričom  odrážajú  postoje  a  správanie  sa  k  Bohu a k blížnemu v pokore, odpustení, dôvere, trpezlivosti, čistote, poslušnosti, chudobe, starosti o chorých a chudobných a sú praktizované hrdinským spôsobom.

4. Keďže celý jubilejný rok 2013-2014 chceme kráčať v sprievode našej spoločnej matky Alfonzy Márie, vyberáme dvanásť čností matky Alfonzy Márie, ktoré teológovia skúmali a potvrdili, že ich žila hrdinským spôsobom.

Dnes emeritný pápež Benedikt XVI. promulgoval Dekrét o týchto hrdinských čnostiach, v ktorom sa hovorí: „Spisy o matke Alfonze Márii sú pravým prameňom spoznania jej spirituality“.

Preto vzácnym sprievodcom a pomôckou pri poznávaní spirituality matky Alfonzy Márie nám poslúži predložený text: Čnosti Božej služobnice matky Alfonzy Márie (príloha 1) spracovaný podľa autentických dokumentov, ktoré majú za cieľ zjednotiť všetky sestry matky Alfonzy Márie na celom svete, aby boli jedno srdce a jedna duša so svojou duchovnou matkou.

Ako Impulz na každý mesiac (príloha 2) vám ponúkame vyjadrenia teológov o jej živote a svätosti, ktoré sú vlastne vyjadrením hlasu Cirkvi o našej zakladateľke.

Našou úlohou počas nasledujúceho jubilejného roka bude priblížiť si každý mesiac pozorným štúdiom jej čností hlavné prvky jej spirituality, obsiahnuté v konkrétnej forme jej zasväteného života a jej vzťahu k Bohu i prostrediu.

Metodika:

A. Čnosti Božej služobnice matky Alfonzy Márie: I.-XII. kap. - každý mesiac jedna kapitola (september 2013-august 2014).

B. Impulz na každý mesiac
Niekoľko základných vyššie uvedených bodov na každý mesiac môže poslúžiť ako impulz k zamysleniu - sú vybrané z vyjadrení teológov a majú poslúžiť k vzájomnému zdieľaniu.

C. Sväté Písmo: Paralely zo Svätého Písma; vyhľadať/nájsť paralely k téme mesiaca: viera, nádej,... v Božom Slove a uvažovať nad nimi (v každom hľadaní/nájdení vo Svätom Písme dochádza k osobnému osloveniu každej z nás).

5. Kongregácie pochádzajúce zo založenia matky Alfonzy Márie kladú, podľa jej vzoru, na prvé miesto duchovný život, aby boli opravdivou školou evanjeliovej duchovnosti.

Vysoká úroveň zasväteného života, ktorý nám naša spoločná zakladateľka predstavuje, otriasa svedomím ľudí každej doby, ktorí sú smädní po absolútnych hodnotách a stáva sa strhujúcim svedectvom pre každého.

Život dokonalosti ctihodnej Božej služobnice považujeme za milosť; plodnosť diela, ktoré  založila  považujeme  za  milosť,   vernosť  sestier  prvotnému  duchu  je  milosť a spolupráca osamostatnených vetiev s kongregáciou, ktorú matka Alfonza založila je tiež milosť.

Toto je ovocie, podľa ktorého sa dá spoznať strom našich kongregácií aj dnes, preto vo všetkom, vždy a všade sa nechajme osloviť veľkosťou jej jednoduchého života.

Sestersky sa s vami v mene celej komisie spája

 

Sr. Katarína Krištofová, SDR

Vedúca projektu

 

 

 

Rím, 31. júl 2013, výročie odchodu do večnosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej

späť